Voorwaarden boekingen

Leveringsvoorwaarden conform branchevereniging ABC

1/ Verplichtingen van afnemer
* Afnemer draagt, op diens kosten en risico, zorg voor de eventuele vereiste ( gemeentelijke) vergunningen.
 * Afnemer zorgt voor nabij gelegen gratis ruime (en beveiligde) parkeergelegenheid, zodat de artiest efficiënt kan laden en lossen en hij zijn auto (waarin wellicht materialen) gedurende zijn optreden (veilig) kan laten staan.
 * De afnemer zorgt voor een afsluitbare kleedruimte/wasgelegenheid, waar de artiest zijn eigendommen zonder bezwaar kan achterlaten.
* De afnemer draagt zorg voor een redelijk aantal gratis consumpties van eenvoudige aard naar keuze van de artiest.

2/ Techniek
Indien van toepassing wordt een separaat technisch fiche opgesteld, waarin wordt aangegeven aan welke technische vereisten de ruimte, waarin de dienst wordt verricht, moet voldoen. Ook zonder technische fiche zorgt afnemer dat hij op de hoogte is van de eisen waar de ruimte in elk geval aan moet voldoen en zorgt hij dat daaraan wordt voldaan.


 3/ Annulering
* Partijen dienen eventuele annulering per aangetekend schrijven aan de andere partij mede te delen.
 * Annulering van de dienst door afnemer kan slechts kosteloos tot 30 werkdagen vóór de datum dienstverlening.
* Bij annulering van de dienst door afnemer van 30 werkdagen tot 15 werkdagen voor de datum dienstverlening is afnemer 50% van het honorarium aan de artiest verschuldigd.
* Bij annulering van de dienst door afnemer van 15 werkdagen tot 5 werkdagen voor de datum dienstverlening is afnemer 75% van het honorarium aan de artiest verschuldigd.
* Bij annulering van de dienst door afnemer binnen 5 werkdagen voor de datum dienstverlening is afnemer het volledige honorarium aan de artiest verschuldigd.
* Bij annulering door de artiest is afnemer geen honorarium verschuldigd. Annulering door de artiest zal niet lijden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij daardoor lijdt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen


 4/ Overmacht
* Artiest is niet gehouden tot het nakomen van zijn verplichtingen als sprake is van overmacht als genoemd in artikel 6:75 BW. De afnemer is in dat geval geen honorarium verschuldigd.
* Van overmacht is in elk geval sprake in geval van ziekte van de artiest, maar ook als door omstandigheden (voorzien of niet-voorzien) redelijkerwijs niet meer van de artiest verlangd kan worden dat hij zijn verplichtingen (verder) nakomt. Dit is onder andere het geval bij ziekte van ingezet personeel, transportmoeilijkheden of elke andere omstandigheid waarop de artiest geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.
 * Ingeval van overmacht zal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de wederpartij mededeling worden gedaan, zo nodig onder overlegging van eventuele bewijsstukken

5/ Weersomstandigheden
* In geval van een (gedeeltelijk) buitenoptreden, kunnen weersomstandigheden zoals regen, sneeuw, wind of natte ondergrond de te leveren dienst of een gedeelte daarvan verhinderen. Deze omstandigheden komen voor rekening en risico van afnemer en ontslaan afnemer niet van de overeengekomen betalingsverplichting.
* De gevolgen van het niet afsluiten van of onvoldoende dekking op een evenementenverzekering, komen te alle tijde voor rekening en risico van afnemer.

6/ Bescherming intellectueel eigendom
* Alle rechten op/van de te leveren dienst behoren toe aan de artiest voor zover deze niet al aan derden toebehoren.
* Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de artiest, de afnemer en diens publiek, verboden van de overeengekomen dienst opnames te (doen) maken, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook. Artiest verzoekt afnemer hierop toe te zien en voor zover mogelijk dient afnemer dit verbod ook aan diens bezoekers op te leggen.
* Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de artiest is het afnemer niet toegestaan om (beelden van of impressies uit) de overeengekomen dienst te verveelvoudigen of op andere wijze openbaar te maken of te exploiteren op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,- per geconstateerde overtreding.

7/ Vrijwaring en aansprakelijkheid
* Artiest is niet aansprakelijk voor bij de wederpartij of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade. Afnemer vrijwaart artiest onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud van dergelijke aanspraken van derden hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, die deze overeenkomst en de uitvoering ervan betreffen.
* Indien en voor zover door afnemer en/of zijn naasten, het publiek en/of genodigden van afnemer schade wordt toegebracht aan artiest en/of diens materialen, is afnemer daarvoor zonder uitzondering volledig aansprakelijk.
* Artiest is niet aansprakelijk voor enige schade, die afnemer stelt te lijden door wijzigingen aan uitvoeringsmodaliteiten van de dienst en/of het feit dat artiest deze niet persoonlijk (heeft) verricht. 
* Eventuele (aansprakelijkheidstelling voor) schade dient binnen 5 dagen na de datum dienstverlening schriftelijk aan de wederpartij gemeld te worden, onder opgave van redenen. De wederpartij zorgt dat hierop binnen een redelijke termijn inhoudelijk wordt gereageerd. 
* De aansprakelijkheid van de artiest is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal 2x diens honorarium zoals overeengekomen voor de litigieuze dienst, tenzij de artiest een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, in welk geval de aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het kader van deze overeenkomst zal worden uitgekeerd.

8/ Geschillen
Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, tenzij dwingend wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten, worden voorgelegd aan de (dichtstbijzijnde) rechter van de woonplaats van de artiest.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. © ABC, 2008. Versie 08.10.16
 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 17115267